Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van

Authentiek Therapie & coaching en de cliënt / de cliënten:

1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.

2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;

 a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.

b. De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld. De client stelt de zorgverlener eerlijk en volledig op de hoogte van zijn problematiek om daarmee zo goed mogelijk geholpen te kunnen worden.

3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:

a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;

b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wil afspreken;

c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;

d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;

e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden.

4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt; Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. Jaarlijks kunnen de tarieven geïndexeerd worden. Indien dit van toepassing is, vindt dit plaats met ingang van een nieuw jaar en wordt de cliënt hiervan op de hoogte gesteld.

6. Betaling:
a. Kosten van de sessies worden aan het eind van de maand verrekend middels een factuur. Deze factuur kan in sommige gevallen worden ingediend bij de zorgverzekeraar.
b. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook; dus ook in situaties van overmacht.
c. Bij niet betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum stuurt de opdrachtnemer een betalingsherinnering aan opdrachtgever.
d. Voldoet opdrachtgever niet aan de verplichting te betalen binnen 14 dagen, dan volgt een laatste betaalherinnering waarbij een betaaltermijn van 7 dagen geldt. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van €25,= administratiekosten in rekening gebracht.
e. Bij overschrijding van de genoemde termijn van 7 dagen na de tweede betalingsherinnering is opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, en zal de inning van het verschuldigde bedrag inclusief administratiekosten onverwijld in handen worden gegeven van derden.
f. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Zie voor verdere informatie: (https://www.saudade-begeleiding.nl/algemene-voorwaarden-gestalttherapie/).

7. Authentiek Therapie & coaching voldoet aan de Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa). Een wet die sinds 01-01-2022 van kracht is om de kwaliteit van zorgverleners te toetsen en te waarborgen.

8. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur / twee werkdagen van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

9. Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst. In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet.

10. Authentiek Therapie & coaching houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op de website van de praktijk meer informatie vinden onder ‘Algemene voorwaarden & privacy’.

11. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. De algemene bewaartermijn van een dossier is 20 jaar.

12. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

13. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van de NFG. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. In geval van klachten is de eerste stap om uw onvrede eerst met de zorgverlener zelf te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de SCAG.

14. Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

15. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw/gastheer (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

16. Authentiek Therapie &coaching is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

17. Authentiek Therapie & coaching is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van de therapie locatie.


Lid van beroepsvereniging: de NFG. De NFG is een onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie voor professionals die werken in het complementaire psychosociale werkveld. 

Zakelijke gegevens

NFG registratienummer: 9815

AGB code onderneming: 90093237 AGB code zorgverlener: 90116977

BTW-id: NL004863900B06

Kvk: 91067340

Bankrekening: NL66 ABNA 0125 1551 74